Regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych

rok szkolny 2019/20120

                                                       Podstawa prawna

 

Przepisy prawa dotyczące realizacji zadań z zakresu zapewnienia uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze zmianami)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1148)

z 2017 r., poz. 60 ze zmianami)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U.

Ustawa z dnia 27 października  2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 ze zmianami)

 

                                               Postanowienia ogólne                                                     

 

1.Regulamin określa zasady korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych, zasady związane z wypożyczaniem i udostępnianiem  podręczników, tryb przyjęcia ich na stan biblioteki szkolnej oraz postępowanie
w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika.

2. Każdy rodzic/opiekun prawny, uczeń zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, co potwierdza czytelnym podpisem (załącznik nr 1).

3.Regulamin zamieszcza się na stronie internetowej szkoły z zakładce Biblioteka oraz udostępniany jest w bibliotece uczniom i rodzicom na każde ich życzenie.

   

Zadania biblioteki szkolnej

 

  1. Biblioteka szkolna gromadzi podręczniki, materiały ćwiczeniowe i inne materiały edukacyjne zakupione przez szkołę w ramach dotacji.

  2. Biblioteka nieodpłatnie:

-wypożycza uczniom na dany rok szkolny podręczniki lub materiały edukacyjne  mające postać papierową

-przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu

  3. Po rozliczeniu podręczników przez wychowawców klas nauczyciel bibliotekarz przy udziale wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły wychowawcy dokonuje w czerwcu inwentaryzacji podręczników oraz materiałów edukacyjnych.

 4.Nauczyciel bibliotekarz przedstawia Dyrektorowi sprawozdanie z wykorzystania podręczników i materiałów edukacyjnych.

 

Przyjęcie podręczników na stan biblioteki 

1.Podręczniki oraz materiały edukacyjne zakupione przez szkołę w ramach dotacji zostają przyjęte na stan Biblioteki na podstawie protokołu przyjęcia sporządzonego przez  bibliotekarza.

2. Podręczniki, materiały edukacyjne i inne materiały biblioteczne stanowią własność szkoły.

3. Podręczniki i materiały edukacyjne winny być użytkowane przez minimum 3 lata.

4. Materiały ćwiczeniowe nie są przyjmowane do ewidencji księgozbioru Biblioteki, lecz są ujmowane
w oddzielnym zestawieniu jako materiały przejściowe.

5. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

 

Udostępnianie zbiorów

 

1.Do wypożyczania darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych czy ćwiczeniowych uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 20, którzy rozpoczęli tu naukę  lub ją kontynuują. (Nie dotyczy podręczników do religii, które to zakupują rodzice).

2.Użytkownicy biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji
w  programie bibliotecznym Mol.

3. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego.

4.Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego w sposób uzgodniony z wychowawcą.

5.W przypadku rezygnacji z nauki w szkole wychowawca ma prawo zadąć zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

6.Tylko zwrot wszystkich podręczników warunkuje całkowite rozliczenie się ucznia z biblioteką szkolną .

7.Na początku roku szkolnego wychowawca klasy pobiera z uczniami podręczniki i materiały edukacyjne w liczbie uczniów swojej klasy przygotowane do odbioru przez nauczyciela bibliotekarza.

8.Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców/opiekunów prawnych uczniów, aby sprawdzili stan podręczników i ewentualne uszkodzenia zgłosili wychowawcom.

9. Po przekazaniu podręczników i innych materiałów wychowawca ma obowiązek zapoznać rodziców i uczniów z regulaminem i zebrać podpisy  do końca września i przekazać je do biblioteki szkolnej.

    10. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego rezygnuje z powodów losowych z edukacji w szkole zobowiązany jest  zwrócić otrzymane podręczniki i materiały edukacyjne do wychowawcy klasy  i tym samym rozliczyć się ze szkołą.

    11. Zwrot podręczników do biblioteki  przy współpracy wychowawcy klasy ustala się na przedostatni tydzień roku   szkolnego.

    12. Nauczyciele przedmiotów odbierają na wyposażenie pracowni materiały edukacyjne, a następnie dokonują ich zwrotu na koniec roku szkolnego.

   

Użytkowanie udostępnianych  podręczników

 

1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe zabezpieczenie książki przed zniszczeniem, podręczniki muszą być obłożone.

2. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw.

3.Zabrania się uczniom dokonywania jakichkolwiek wpisów w podręcznikach i materiałach edukacyjnych.

4.Uczeń jest zobowiązany zwrócić podręczniki w jak najlepszym stanie, aby mogły być wykorzystywane w kolejnych latach.

5.W przypadku zniszczenia, zabrudzenia, rozerwania, popisania podręcznika uniemożliwiającego dalsze wykorzystywanie podręcznika,  uczeń obowiązany jest do naprawy podręcznika, a gdy naprawa jest nie jest możliwa do pokrycia kosztów jego zakupu lub odkupienie  nowego.

6. Rodzic/opiekun prawny ucznia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia, zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

7.W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła może zażądać od Rodziców zwrotu kosztu podręcznika lub materiału edukacyjnego i uiszczenia wskazanej kwoty na podane konto szkoły lub odkupienia nowych w miejsce zniszczonych.

8.Wartość uszkodzonych, zniszczonych lub zagubionych podręczników  określana jest na podstawie bieżącej wartości publikacji określonej przez wydawnictwo.

 

Dystrybucja  wewnątrzszkolna

 

1. Przed rozpoczęciem roku szkolnego nauczyciel bibliotekarz przygotowuje zestawy dla każdego ucznia.

2.Każdy egzemplarz zestawu jest opieczętowany pieczęcią  szkoły wraz z numerem inwentarzowym oraz metryczką z imieniem, nazwiskiem i klasą  - obowiązkowo wypełnia ja uczeń.

3.Wychowawca z uczniami odbiera:

-podręczniki i materiały ćwiczeniowe z biblioteki dla całej klasy w liczbie równej uczniom swojej klasy,

-regulamin korzystania z darmowych podręczników do zapoznania i podpisania przez uczniów i rodziców

4. Rodzice podczas pierwszego zebrania z rodzicami potwierdzają otrzymanie podręczników przez swoje dziecko.

5.Na koniec roku szkolnego po zebraniu kompletu podręczników wychowawca przekazuje je zgodnie z listą do biblioteki.

6.Wychowawca wspólnie z nauczycielem bibliotekarzem dokonują oglądu zwracanych pozycji.

   

Postanowienia końcowe 

1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu
i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

2. Sprawy sporne pomiędzy wychowawcą, bibliotekarzem i rodzicem rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego
    ul. Dobrzyńska 2
    70-025 Szczecin
  • (+91) 4821621

Galeria zdjęć